Emån - foto Jozef Varga

Emåns Ekomuseum är en ideell förening som bildades i början av 1990-talet. I verksamheten samsas flera olika kompetens- och ämnesområden. Dessa avspeglas tydligt genom föreningens 5 olika instiftare. Den lokala historiska dimensionen finns representerad genom Sandsjö Hembygdsförening med dess förnämliga samlingar, Bodafors Fiskevårdssällskap svarar för kunskapen inom området vatten och biologi. Bodafors Samhällsförening ger den lokala förankringen till dagens Bodafors, Nässjö kommuns Kultur- och Fritidssida finns på den kommunala nivån, och slutligen svarar Jönköpings läns Museum för en bred historisk kompetens. I en värld där ”allt fler kan allt mer om allt mindre” har Emåns Ekomuseum här en viktig uppgift när det gäller att förklara olika övergripande orsakssammanhang.

Vi är ett de få muséer som verkligen tagit ett sådant helhetsgrepp. Värdet av detta märker vi av särskilt tydligt genom det stora antalet besök som vi har. Här finns flera olika intressegrupper företrädda. Muséet har en särskilt viktig uppgift när det t.ex. gäller att förmedla kunskap till barn, ungdomar och andra besökande från skolans värld.

Stadgar

Reviderade vid Emåns Ekomuseums årsmöte 2016-04-16

STADGAR FÖR FÖRENINGEN EMÅNS EKOMUSEUM

§ 1. Namn och säte

Föreningens namn är ”Föreningen Emåns Ekomuseum” och dess säte är i Bodafors.

§ 2. Ändamål

Föreningen är en ideell förening som initialt förvärvat och iståndsatt Boda kvarn. Med utgångspunkt från fastigheten Slättefall 3:25, Nässjö kommun skall föreningen vid behov kunna knyta ytterligare fastigheter till sin verksamhet. All till föreningen knuten egendom skall genom eget ägande självständigt förvaltas av föreningen.

§ 2:1

I Emåns Ekomuseums verksamhet skall ekologiskt och historiskt material göras tillgängligt för allmänheten. Härvid skall stor vikt fästas vid att på ett pedagogiskt sätt kunna belysa och medvetandegöra viktiga orsakssammanhang. Det är väsentligt att unga människor kan knytas till verksamheten.

§ 3.

Med utgångspunkt från muséets namn, ursprung och läge skall Emån och vattenfrågorna ingå som en betydelsefull del av föreningens verksamhet.

Verksamheten skall ha en tydlig anknytning till historia, ekologi och naturresursfrågor. Detta skall gälla även ur ett globalt perspektiv.

I verksamheten skall ges möjlighet att skapa ett fruktsamt samarbete mellan kultur, vetenskaplig forskning och undervisning.

Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

§ 4. Medlemskap

Medlemskapet i Föreningen Emåns Ekomuseum skall vara individuellt.

§ 5. Årsmöte

Årsmötet väljer styrelse, samt fastställer medlemsavgifter. Årsmöte hålls en gång om året, dock senast 30 april. Kallelse till medlemmarna skall utgå senast två veckor före årsmötet.

§ 6. Styrelse

Föreningens angelägenheter skall mellan årsmötena handhas av dess styrelse, som skall bestå av högst 10 ordinarie ledamöter. Styrelsesuppleanter utses.

6:1 Följande fem föreningar/organisationer (=instiftarna) skall beredas möjlighet att till valberedningen lämna förslag på vardera en ordinarie styrelsemedlem samt suppleant: Sandsjö Hembygdsförening, Bodafors Fiskevårdssällskap, Bodafors Samhällsförening, Nässjö kommuns Kultur-och Fritidsnämnd samt Jönköpings Läns Museum. Det står sedan valberedningen fritt att göra ett urval bland dessa tillsammans med övriga tänkbara kandidater

6:2 Ordinarie ledamöter och styrelsesuppleanter utses av årsmötet.

6:3 Ordförande utses av årsmötet, och vice ordförande utses inom styrelsen. Båda för en mandattid av två år.

§ 7. Styrelsens åliggande

Styrelsen är ansvarig för att föreningens angelägenheter handhas på ett korrekt sätt.

Styrelsen skall söka förvalta föreningens tillgångar så att realvärdet därav ej förminskas.

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller den eller de som styrelsen utser.

Styrelsen skall årligen över sin verksamhet avge berättelse, som jämte sammandrag av räkenskaperna skall tillställas revisorerna. Räkenskapsåret är lika med kalenderåret.

§ 8. Revision

Föreningens förvaltning granskas av två revisorer, som jämte suppleanter utses av årsmötet. Den ene av dessa skall om möjligt ingå i kommunrevisionen i Nässjö kommun.

§ 9. Ändring av stadgarna

Stadgarna kan ändras av två efter varandra följande medlemsmöten, varav det ena skall vara årsmöte.

§ 10. Upplösning av föreningen

Föreningen kan upplösas efter beslut vid två på varandra följande årsmöten. Om föreningen upplöses skall dess tillgångar tillfalla annan förening eller organisation med likartat syfte.