en ideell förening

emåns ekomuseum

För en gemensamma framtid för människor, djur och natur.

Emåns Ekomuseums verksamhet skall bidra till att på ett pedagogiskt sätt belysa och medvetandegöra viktiga orsakssammanhang i vårt samhälle och på vår planet, för att bevara livsmiljön för människor, växter och djur på land och i vatten.

Verksamheten har en tydlig anknytning till människor och natur och vår framtid. Detta även ur ett globalt perspektiv och i verksamheten skall ges möjlighet att skapa ett fruktbart samarbete mellan vetenskaplig forskning och undervisning. Hållbarhet ska vara en av våra ledstjärnor.

Den blå tråden
Vattnet är museets blå tråd i tid och rum. Redan utanför den gamla kvarnbyggnaden möter du spelande vatten och ljudet från Emån och trädgårdens bäckslinga. När du stiger in i museet kan du uppleva en unik vattenskulptur där vattnet rinner, porlar, slingrar och pulserar. På den öppna platsen mellan museets byggnader finns numera också en spännande attraktion i form av olika vattenexperiment.

Vattenexperiment
Emåns Ekomuseum är riktad till alla åldersgrupper. Barnen har fått en särskild vattenanläggning där de kan upptäcka vattnets kvalitéer. På innergården finns därför en anläggning för vattenexperiment.

Ekologisk framtoning
De ekologiska frågorna får allt större tyngd. Som framgår av vårt förenings namn, är Emån i sin helhet tema för museet. Med en tydlig ekologisk framtoning speglar museet det rika biologiska livet, både i vattendraget och dess omgivning. Emån räknas som ett av Europas artrikaste flodområden. Den rika biologiska mångfalden har också gjort att Emån numera är skyddad och har status som nationalälv. Från källorna till havet har Emån genom tiderna haft helt avgörande betydelse för utvecklingen av flodområdets historia, kultur och industriella utveckling. Dessa viktiga sammanhang speglar museet genom fasta och skiftande utställningar.

32 olika fiskarter
Totalt har Emån 32 olika fiskarter. Alla dessa får du på olika sätt stifta bekantskap med i museet. En del av dem har du sett tidigare. Andra, som t.ex. malen kan vara nya för dig. Malen är Sveriges största sötvattensfisk. Vi kan visa dig det som troligen kan vara Emåns största mal genom tiderna. Andra välkända Emåfiskar är laxen och den uppvandrande havsöringen. Den beskrivs med respekt i aktade amerikanska sportfisketidskrifter, där man anser att Emån är världens bästa havsöringsvatten. I Emån finns också värdefulla stationära öringsbestånd. 7 km av Emån vid Bodafors har restaurerats av Bodafors Fiskevårdssällskap och utgör idag en välbesökt referens-sträcka för fiskevård i strömmande vatten.

Naturslinga
Tillsammans med Skogsstyrelsen och SÖDRA-koncernen har museet ordnat en 3 km lång naturslinga. Den utgår från museet och skär genom 12 olika genuina natur-typer. Slingan visar hur modernt skogsbruk kan förenas med nödvändig naturhänsyn och närhet till vatten och har tillkommit med tanke på utbildning av skogsägare, men vänder sig också till övriga med anknytning till skogsfrågor. Tydliga skyltar informerar om flora trädslag, djurliv, jättegrytor, och andra sevärdheter. Informationsmaterial om de olika naturtyperna finns på svenska, engelska och tyska.

Samverkan med konstsmed
I den lokal som tidigare var mekanisk verkstad för AB Svenska Möbelfabrikerna, verkar numera konstsmed Lars-Göran Larsson. Intresset för smide vaknade när han fick i uppdrag att göra en modell av en spiksmedja åt museet. För att göra modellen så läste Lars-Göran allt han kom över. För att ytterligare tränga in i yrket så grävde han en grop utanför hemmet i Bodafors och där han satte igång med hjälp av boken ”Smid själv”. Därefter var det dags att gå vidare med att gå en kurs i smide i Sveg. Och därefter var det dags att vara lärling hos smeden David i Gripenberg. – Jag lärde mig massor av David. Vi var på samma våglängd och hade samma formspråk, säger Lars-Göran.

”Konstnärlighet och kreativitet är smedens honnörsord” Lars-Göran använder bara gammal teknik och nitar eller väller sina alster. Han är mån om den konstnärliga integriteten. Visst kan han tillverka en ersättningsdetalj eller förlaga och visst kan man komma med önskemål – men den slutgiltiga formen – den vill han bestämma.

museets historia

Emåns Ekomuseum är en partipolitiskt obunden ideell förening som bildades i början av 1990-talet. I verksamheten samsas flera olika kompetens- och ämnesområden. Dessa avspeglas tydligt genom föreningens 5 olika instiftare. Den lokala historiska dimensionen finns representerad genom Sandsjö Hembygdsförening med dess förnämliga samlingar, Bodafors Fiskevårdssällskap svarar för kunskapen inom området vatten och biologi. Bodafors Samhällsförening ger den lokala förankringen till dagens Bodafors, Nässjö kommuns Kultur- och Fritidssida finns på den kommunala nivån, och slutligen svarar Jönköpings läns Museum för en bred historisk kompetens.

Möbelfabrikerna
Emåns Ekomuseum är inrymt i det som tidigare var Boda kvarn med rötter från 1600-talet. 1872 förvärvade spiksmeden Axel Hägg kvarnen och började tillverka tak-stickor. Efter några år övergick man till pinnstolstillverkning. Råvaran fanns i skogen och kraften i vattendraget. I den fortsatta möbelhistorien fanns bl.a. de dynamiska bröderna Zeinwoldt. Under deras ledning utvecklades företaget snabbt och fick så småningom namnet AB Svenska Möbelfabrikerna. Man blev en av Nordens största möbeltillverkare. Flera av Sveriges mest aktade arkitekter knöts till verksamheten. Namn som Carl Malmsten, Axel Larsson och senare Bruno Mattson blev centralgestalter inte bara hos Svenska Möbelfabrikerna, utan i lika hög grad också inom svensk möbelformgivning och möbelhistoria i stort.

Smedjan
Smedja och mekanisk verkstad från 1800-talets andra hälft. Byggnaden flyttades till platsen 1919. Smedjan kommer från Strömsfors smedja. Den uppfördes omkring 1880 av Alfred Hägg bror till Axel Hägg. Han sålde smedja och mekanisk verkstad till bröderna Zeinwoldt. 1915-1916 påbörjades kraftverksbyggnationen vid Strömslund och då revs Strömsfors smedja. Maskiner och övrig utrustning flyttades till sin nuvarande plats vid Emåns Ekomuseum. Smederna skötte värmesystemet inom fabriksområdet. Det var element och flänsrör som skulle underhållas och ses till. Huset är uppfört i 1 ½ våning av trä och står på sockel av huggen sten. Fasaden är klädd i beigemålad locklistpanel, och taket är täckt med korrugerad plåt. Fönstren är spröjsade i många rutor och har bruna omfattningar.

styrelsen

Den nya styrelsen blev invald vid det extra årsmötet 13/5 2023 och består av:

Ordförande
Jenny Carlsson 0706-727525

Vice ordförandeHåkan Claesson

Sekreterare
Andreas Göransson

Ledamöter

Arunas Ciuteikis
Bengt Knutsson
Gabriella Mohlin
Alf Nilsson

Suppleanter

René Alfredsson
Katarina Hjalmar

stadgar

Fastslagna 220407

§ 1. Namn och säte

Föreningens namn är ”Föreningen Emåns Ekomuseum” och dess säte är i Bodafors.

§ 2 Ändamål

Föreningen har tre olika syften:

§2.1 Syfte med föreningens verksamhet

Emåns Ekomuseums verksamhet skall bidra till att på ett pedagogiskt sätt belysa och medvetandegöra viktiga orsakssammanhang i vårt samhälle och på vår planet, för att bevara livsmiljön för människor, växter och djur på land och i vatten.

Verksamheten skall ha en tydlig anknytning till människor och natur och vår framtid. Detta skall gälla även ur ett globalt perspektiv och i verksamheten skall ges möjlighet att skapa ett fruktbart samarbete mellan vetenskaplig forskning och undervisning. Hållbarhet ska vara en av våra ledstjärnor.

§2.2 Syfte med föreningens fastighet

Föreningen äger idag fastigheten Slättefall 3:25 i Nässjö Kommun.

Den till föreningen knutna fastigheten skall genom eget ägande självständigt förvaltas av föreningen. Styrelsen skall förvalta föreningens fastighet & tillgångar så att realvärdet i möjligaste mån består. Det krävs mycket underhåll och uppdatering utifrån verksamhetens behov.

Fastigheten ska tjäna som en plats att uppleva vatten, skog och natur och att tjäna som demonstration och utbildningsplats för ett hållbart liv i vårt framtida samhälle.

§ 2:3 Syfte med föreningens medlemsverksamhet

Skapa engagemang och delaktighet av många för att visa, sprida kunskap och skapa en plats för dialog mellan människor. Medlemmarna är grunden för föreningens verksamhet. Föreningen har inget berättigande utan sina medlemmar.

§ 3.

Föreningen ska vara partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 4. Medlemskap

Medlemskapet i Föreningen Emåns Ekomuseum skall vara personligt.

§ 5. Årsmöte

Årsmötet gäller rapportering för föregående år och planering för innevarande år.
Årsmöte hålls en gång om året, dock senast 30 mars. Kallelse till medlemmarna skall utgå senast två veckor före årsmötet. Kallelse sker genom anslagstavlor i Bodafors, e-post/SMS och/eller digitala medier.

Årsmötet fastställer medlemsavgiften för nästkommande år.
Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för föregående år tas upp .

Styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och två styrelsesuppleanter. Ledamöterna väljs bland medlemmarna på 2 år, varav hälften av platserna för innevarande år är klara från föregående val.

Därtill väljs 2 suppleanter på ett år att träda in om någon är förhindrad att göra sitt uppdrag.

Årsmötet väljer en ordförande ur styrelsen på en tid om två år.

Föreningens ekonomi och verksamhet granskas av två revisorer. En väljs varje år på två års tid för att upprätthålla kontinuitet.

Årsmötet väljer en valberedning om 2-3 personer, med spridning gällande ålder, erfarenheter och olika nätverk.

§ 6. Styrelsens ansvar

§ 6.1 Verksamheten

Styrelsen är ansvarig för att föreningens angelägenheter sköts på ett korrekt sätt enligt gällande lagar och föreskrifter. Styrelsen har ansvar för att använda/nyttja lokalerna för olika verksamheter på ett ekonomiskt hållbart sätt.

I verksamheten används både ideella krafter, anställd personal, professionella servicetjänster och konsulter.

§ 6.2 Räkenskapsåret är lika med kalenderåret.

§ 6.3 Roller inom styrelsen

Rollerna inom styrelsen fördelas och definieras av styrelsen på ett
konstituerande möte snarast efter årsmötet. Här bestäms också vem/vilka som tecknar föreningen. Principen är att samtliga inom vår styrelse har ett eget ansvarsområde – vi har en arbetande styrelse, som en förutsättning för föreningens och verksamhetens överlevnad.

§7. Valberedning

Instruktion till valberedningen utformas av styrelsen. En person väljs som sammankallande.

§ 8. Beslutsregel

Både på årsmötet och i styrelsen har varje medlem/ledamot en röst. Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet.

§ 9. Ändring av stadgarna

Stadgarna kan ändras av två efter varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ett ordinarie årsmöte.

§ 10. Upplösning av föreningen

Föreningen kan upplösas efter beslut vid två på varandra följande årsmöten, med minst en månads mellanrum och besluten skall fattas med 2/3 majoritet. Om föreningen upplöses skall dess tillgångar tillfalla annan förening eller organisation med likartat syfte.


dokument för nedladdning